HIMANO 105 CS-5700 11-25T

HIMANO 105 CS-5700 11-25T

Od 179,90 

HIMANO 105 CS-5700 11-27T

HIMANO 105 CS-5700 11-27T

Od 199,90 

MAX1 11-32T 8rz.

Od 49,00 

MAX1 11-32z 9rz.

Od 49,00 

RAM PG 850 8-rzędowa 12-26T rebrna

RAM PG 850 8-rzędowa 12-26T rebrna

Od 129,90 

RAM PG-730 7-rzędowa 12-32T

RAM PG-730 7-rzędowa 12-32T

Od 75,90 

RAM PG-950 9-rzędowa 12-26T rebrna

RAM PG-950 9-rzędowa 12-26T rebrna

Od 149,90 

SHIMANO 105 CS-5700 11-25T

SHIMANO 105 CS-5700 11-25T

Od 159,00 

SHIMANO 105 CS-5700 11-28T

SHIMANO 105 CS-5700 11-28T

Od 169,00 

SHIMANO 105 CS-5800 11-25T 11rz.

SHIMANO 105 CS-5800 11-25T 11rz.

Od 199,90 

SHIMANO 105 CS-5800 11-28T 11rz.

SHIMANO 105 CS-5800 11-28T 11rz.

Od 199,90 

SHIMANO Acera CS-HG20 11-34T 9rz.

SHIMANO Acera CS-HG20 11-34T 9rz.

Od 69,00 

SHIMANO Acera CS-HG30 11-34T 9rz.

SHIMANO Acera CS-HG30 11-34T 9rz.

Od 79,00 

SHIMANO Acera CS-HG30 9-rzędowa 11-32T rebrna

SHIMANO Acera CS-HG30 9-rzędowa 11-32T rebrna

Od 73,50 

SHIMANO Acera CS-HG300 11-32T 9rz. 

SHIMANO Acera CS-HG300 11-32T 9rz. 

Od 79,00 

SHIMANO Acera CS-HG300 11-34T 9rz. 

SHIMANO Acera CS-HG300 11-34T 9rz. 

Od 89,90