Ogólne Warunki Współpracy z  serwisem Bikehunter.pl

 

1. Definicje

1.1. REGULAMIN: niniejszy dokument, którego celem jest określenie Ogólnych Warunków Współpracy z serwisem Bikehunter.pl.

1.2. ORGANIZATOR: organizator Serwisu Bikehunter.pl – Kornel Koźlicki prowadzący działalność gospodarczą BH KORNEL KOŹLICKI, z siedzibą w Gliwicach (44-100), Aleja Majowa 16 lok. 43, NIP: 6312479754; REGON 366304446, z którym Kontrahent może kontaktować się pod adresem biuro@bikehunter.pl.

1.3. SERWIS BIKEHUNTER.PL: serwis internetowy działający pod domeną www.bikehunter.pl, prowadzony przez organizatora, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez Kontrahenta, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych towarów.

1.4. ADMINISTRATOR: Organizator Serwisu Biekhunter.pl lub osoba przez niego upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania Serwisem Bikehunter.pl.

1.5. KONTRAHENT: przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy lub prezentujący towar w ramach oferty handlowej Kontrahenta, współpracujący z Organizatorem na podstawie umowy o współpracy w ramach Serwisu Bikehunter.pl.

1.6. SKLEP: Internetowy sklep rowerowy, lub inny sklep internetowy którego asortyment jest związany z branżą rowerową, należący do Kontrahenta.

1.7. UMOWA: umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Organizatorem a Kontrahentem, której przedmiotem jest współpraca Organizatora z Kontrahentem w ramach serwisu Bikehunter.pl.

1.8. CENNIK: określający dla danego Kontrahenta wysokość wynagrodzenia za przeklik ramach Serwisu Bikehunter.pl na podstawie zawartej Umowy.

1.9. UŻYTKOWNIK: użytkownik Internetu korzystający z usługi Serwisu Bikehunter.pl.

1.10. GENEROWANIE RUCHU: Działania Organizatora mające na celu zwiększenie liczba odwiedzin użytkowników na stronie sklepu Kontrahenta

1.11. PRZEKLIK: Akcja kliknięcia w link afiliacyjny wraz z dotarciem do adresu docelowego sklepu Kontrahenta.

 

2. Prawa i obowiązki stron.

2.1. Kontrahent uprawniony jest do korzystania z usług Serwisu Bikehunter.pl zgodnie z postanowieniami umowy i Ogólnych Warunków Współpracy oraz do prezentowania swoich towarów w ramach Serwisu Bikehunter.pl.

2.2. Kontrahent zobowiązany jest do:

a. podawania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa,

b. realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z ofertą przedstawioną na Serwisie Bikehunter.pl,

c. udzielania wszelkich informacji niezbędnych do należytego wykonania zobowiązania przez Organizatora.

2.3. Organizator uprawniony jest do:

a. Prezentacji Kontrahenta i jego oferty na Serwisie Bikehunter.pl,

b. Odmowa wykonania usługi prezentowania na Serwisie Bikehunter.pl jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszać prawo czy dobre obyczaje.

 

3. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.1. Usługa Serwisu Bikehunter.pl polega na umieszczeniu oferty handlowej Kontrahenta na stronie Serwisu Bikehunter.pl, oraz zaprezentowanie jej poszczególnych elementów w odpowiednich kategoriach i podkategoriach, wraz z uzupełnieniem o potrzebne atrybuty niezbędne do wyszukiwania produktów.

3.2. Usługa opiera się na podstawie informacji o ofercie handlowej przekazanej przez Kontrahenta w postaci elektronicznej Organizatorowi.

3.3. Oferta kontrahenta prezentowana w Serwisie Bikehunter.pl może zawierać wyłącznie towary nowe, wolne od wad fizycznych przeznaczone do sprzedaży detalicznej.

3.4. Usługa obejmuje również udostępnianie Użytkownikom Serwisu Bikehunter.pl linków afiliacyjny, prowadzących do strony internetowej Kontrahenta, umożliwiająca zakup towaru bezpośrednio u Kontrahenta.

3.5. Serwis Bikehunter.pl nie prowadzi sprzedaży, oraz nie jest stroną zakupów dokonywanych w sklepach internetowych Kontrahentów, prezentujących swoją ofertę na łamach Serwisu Bikehunter.pl, a jedynie jest zbiorem produktów ofertowych przez Kontrahenta.

 

4. Warunki zawierania umowy.

4.1. Zawarcie umowy następuje w dniu zawarcia w formie pisemnej Umowy.

4.2. Do rozpoczęcia świadczenie usług elektronicznych niezbędne jest dokonanie przez Kontrahenta rejestracji.

4.3. Rejestracji można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w Serwisie Bikehunter.pl. Podczas rejestracji należy podać dane rejestrującego, w szczególności takie jak :

a. nazwę firmy,

b. NIP,

c. numer REGON,

d. pełny adres kontaktowy wraz z nazwą kraju,

e. adres email,

f. numer telefonu kontaktowego,

g. dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Serwisem.

 

5. Warunki techniczne prezentacji oferty sklepu internetowego

5.1. Kontrahent dostarczy Organizatorowi w formie elektronicznej w pliku CSV lub XML bazę produktów ofertowanych na stronie Sklepu, która będzie zawierała takie dane jak;

a. Id produktu,

b. Nazwa produktu,

c. Producent,

d. Cena produktu,

e. Link do produktu.

5.2. Na podstawie tych informacji Organizator dokona integracji produktów Kontrahenta z istniejącymi w bazie produktami Bikehunter.pl, lub utworzy nowe rekordy w bazie.

5.3. Kontrahent zobowiązany jest aktualizować ofertę Sklepu Internetowego poprzez przesłanie zaktualizowanej bazy produktów.

5.4. Za pomocą systemu będzie można wygenerować raport do druku (lub zapisu jako PDF) dla kontrahenta w żądanym okresie.

5.5. Raport zawierał będzie dane na temat ilości kliknięć, rozbite na poszczególne produkty oferowane przez kontrahenta.

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w działaniu Serwisu Bikehunter.pl w celu polepszenia jego funkcjonalności, wszelkich prac konserwacyjnych, a także przerw związanych z wymianą sprzętu lub oprogramowania.

5.7. O wszelkich przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Bikehunter.pl, o których mowa powyżej, Organizator poinformuje Kontrahentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

6. Zamówienie i płatności

6.1. Kontrahent dokonuje zamówienia na usługi oferowane przez Serwis Bikehunter.pl, zgodnie z zawarta umową pomiędzy Organizatorem a Kontrahentem, przez wskazanie rodzaju usługi oraz ilości lub jej kwoty. Zasilenie konta Kontrahenta jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.

6.2. Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę z góry.

6.3. Usługę rozlicza się modelem płatności za pojedynczy Przeklik. Kontrahent ponosi koszty usługi, gdy mamy do czynienia z sytuacją przekierowania użytkownika na witrynę sklepu kontrahenta.

6.4. Opłata za jeden Przeklik jest każdorazowo, indywidualnie uzgadniana z Kontrahentem w umowie.

6.5. Kwotę należnego wynagrodzenie a wykonaną usługę przez Serwis Bikehunter.pl, należy powiększyć o podatek VAT w wysokości przewidzianej prawem.

6.6. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora przelewem na rachunek tam wskazany w terminie ____ dni od daty wystawienia faktury.

6.7. Faktura jest uzupełniona o raport w postaci pliku PDF który zawierał będzie dane na temat ilości kliknięć, rozbite na poszczególne produkty oferowane przez kontrahenta. Raport obejmował będzie okres usługi za który została wystawiona faktura.

6.8. Kontrahent upoważni Organizatora do wystawiania faktury VAT bez podpisu Kontrahenta i przesyłania ich Kontrahentowi drogą mailową. Potwierdzenie dokonania transmisji danych drogą mailową stanowi dowód nadania faktury.

 

7. Czas trwania Umowy.

7.1. O ile Strony w danej umowie nie postanowiły inaczej, Umowa każdorazowo zostaje zwarta na czas nieoznaczony.

7.2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

7.3. Kontrahent ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia prze Organizatora postanowień umowy, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od tego wezwania.

7.4. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania konkretnej Umowy oraz zablokowania dostępu do usługi ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kontrahenta postanowień Umowy lub naruszenia praw osób trzecich poprzez prezentowaną przez niego ofertę.

7.5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w wyniku oświadczenia, przesłanego pocztą przesyłką z potwierdzeniem odbioru, po uprzednim przesłaniu go za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

8. Własność intelektualna

8.1. Kontrahent oświadcza, że oferowane przez niego wyroby lub świadczone usługi nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych.

8.2. Kontrahent oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr znajdujących się na jego stronach internetowych, w tym znaków towarowych, zdjęć i opisów służących do oznaczenia towarów i usług oferowanych w sklepie Internetowym oraz do oznaczenia samego Sklepu Internetowego.

8.3. Kontrahent zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8.4. Kontrahent wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Serwis Bikehunter.pl wszelkich materiałów, przekazanych przez Kontrahenta Organizatorowi, w celu prezentacji towarów oraz oferty sklepu Internetowego Kontrahenta oraz w celu stworzenia bazy danych towarów prezentowanych na serwisie Bikehunter.pl.

8.5. Kontrahent wyraża zgoda na opublikowanie nazwy sklepu wraz z logiem oraz adresem strony internetowej sklepu w serwisie Bikhehunter.pl, a także wyraża zgodę na publikowanie opinii wyrażanych przez Użytkowników o jego sklepie internetowym.

 

9. Poufność.

9.1. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej strony umowy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć informacje techniczne, technologiczne, handlowe, bankowe i organizacyjne stron, co do którym podjęły one działania na celu zachowania ich poufności.

9.2. Każda ze stron zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione jej przez drugą stronę informacje poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do należytego wykonania umowy oraz, że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody strony której dotyczą wyrażonej w formie pisemnej.

9.3. Strony ustalają, że informacje poufne i zobowiązanie do zachowanie poufności nie obejmują

informacji:

1. które są powszechnie znane,

2. które zostały podane do wiadomości publicznej przez stronę, której dotyczą,

3. ujawnione przez stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej strony,

4. których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawnych,

5. których ujawnienie jest niezbędne celem dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy.

9.4. Każda ze stron zobowiązana jest zachować w tajemnicy dane osobowe, a którymi zapozna się w związku z wykonywaniem umowy. Przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wykonywane będzie wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do zabezpieczenia ich przed niepożądanym ujawnieniem, zniszczeniem lub modyfikowaniem przed podmioty trzecie.

9.5. Zachowanie poufności obowiązuje strony w czasie trwania współpracy oraz przez okres 12 miesięcy po jej ustaniu.

 

10. Odpowiedzialność

10.1. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez użytkownika, a zainicjowanego na stronie serwisu Bikehunter.pl poprzez przekierowanie użytkownika do strony internetowej Kontrahenta, na którym prezentowany jest towar.

10.2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów oferowanych w ramach serwisu Bikehunter.pl.

10.3. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Kontrahenta formularzy dostępnych w Serwisie Bikehunter.pl, w szczególności polegającego na podaniu przez Kontrahenta błędnych lub nieprawdziwych danych.

10.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność informacji, które zostały zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie na Serwisie Bikehunter.pl, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Kontrahenta.

10.5. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Kontrahenta z Serwisu Bikehunter.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Ogólnymi Warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Organizatorem a Kontrahentem.

10.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z przerw w działaniu Serwisu Bikehunter.pl, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy. Kontrahent zostanie powiadomiony o zmianach stosownym komunikatem wysłanym na wskazany w formularzu rejestracji adres e –mail. Brak pisemnego oświadczenia Kontrahenta o odmowie przyjęcia wprowadzonych zmian w terminie 14 dni od dnia poinformowania przyjmuje się za akceptację.

11.2. Organizator ma prawo zablokować dostęp do Serwisu Bikehunter.pl lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu Bikehunter.pl, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę innego Kontrahenta lub Organizatora.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Współpracy odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

11.4. Właściwym Sądem Powszechnym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z umowy jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.