Regulamin Bikehunter.pl

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem Serwisu jest Organizator.

1.2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu Biekhunter.pl przez Organizatora oraz zasady korzystania z Serwisu Bikehunter.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3. Warunkiem korzystania z serwisu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

1.4. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Bikehunter.pl w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu przez Użytkownika.

 

2. Definicje

2.1. ORGANIZATOR: organizator Serwisu Bikehunter.pl – BH Kornel Koźlicki, Aleja Majowa 16/43, 44-100 Gliwice, posiadający numer NIP 631-24-79-754 oraz numer REGON 366304446, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem biuro@bikehunter.pl.

2.2. SERWIS BIKEHUNTER.PL: serwis internetowy działający pod domeną www.bikehunter.pl, prowadzony przez Organizatora, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez Sklepy internetowe, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych towarów.

2.3. ADMINISTRATOR: Organizator Serwisu lub osoba przez niego upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania Serwisem Bikehunter.pl;

2.4. UŻYTKOWNIK: osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu Bikehunter.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin;

2.5. SKLEP: Internetowy sklep rowerowy, lub inny sklep internetowy posiadający w swojej ofercie asortyment rowerowy, współpracujący z BH KORNEL KOŹLICKI na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w Serwisie Bikehunter.pl swoje towary;

2.6. TOWAR: produkt lub usługa prezentowana na Serwisie Bikehunter.pl i oferowana przez Sklep internetowy, w ramach jego oferty;

2.7. KONTO: w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Serwis Bikehunter.pl pod unikalną nazwą(login), konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Bikehunter.pl;

2.8. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY: niniejszy dokument.

 

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU BIKEHUNTER.PL

3.1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest nieodpłatne.

3.2. Serwis Bikehunter.pl nie prowadzi sprzedaży, oraz nie jest stroną zakupów dokonywanych w sklepach internetowych prezentujących swoją ofertę na łamach Serwisu Biekhunter.pl, a jedynie jest zbiorem produktów ofertowych przez Sklepy.

3.3. Serwis oferuję Użytkownikom usługi w zakresie:

a. Uzyskiwania informacji, w tym również porównania cen, o Towarach oferowanych przez Sklepy,

b. Przejścia na stronę Sklepów, których oferta jest zamieszczona w Serwisie Biekhunter.pl,

c. Możliwości komentowania treści umieszczonych w Serwisie Biekhunter.pl,

d. Otrzymywania newsletteru,

e. Informowania o nowościach w Sklepach oferujących towary na Serwisie Biekhunter.pl.

3.4. Organizator Serwisu Biekhunter.pl dokłada wszelkich starań, aby informację, które znajdują się w Serwisie Biekhunter.pl były rzetelne, i zgodne ze stanem faktycznym. Organizator nie jest jednak w stanie tego w pełni zagwarantować, tak więc w przypadku zastrzeżeń co aktualności oferty, a w szczególności ceną oraz dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, którego oferty dotyczą powyższe zastrzeżenia. Serwis Biekhunter.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie czy opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w Serwisie Biekhunter.pl i na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3.5. Transakcja kupna – sprzedaży, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem internetowym odbywa się na warunkach wskazanych przez sklep i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Serwis Bikehunter.pl nie odpowiada za wykonanie umowy kupna – sprzedaży przez sklep, w szczególności nie odpowiada za:

a. za zgodność towaru z treścią informacji prezentowanej na Serwisie Biekhunter.pl,

b. z tytułu rękojmi, gwarancji, ani za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kupna – sprzedaży przez Sklep,

c. z tytułu realizacji zamówienia przez Sklep – np. czas realizacji zamówienia, czy sposób doręczenia towaru.

3.6. Serwis Bikehunter daje możliwość, w formie opisowej, wyrażanie własnych, subiektywnych opinii przez Użytkowników. Z uwagi na subiektywny charakter opinii Serwis Biekhunter.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

3.7. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, reklamowym, wypowiedzi wulgarnych oraz naruszających prawa osobiste innych użytkowników a także treści reklamujących konkurencyjne serwisy o podobnej funkcjonalności oraz naruszających dobre imię Serwisu Biekhunter.pl.

3.8. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź, umieszczona na Serwisie Bikehunter.pl, nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi umieszczone na Serwisie Bikehunter.pl.

3.9. Serwis Biekhunter.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków w których:

a. Nie zastawano się do zasad określonych punkcie 3.8 niniejszego regulaminu,

b. Naruszono obowiązujące prawo bądź dobre obyczaje,

c. Naruszają prawa własności intelektualnej,

d. Celowo wprowadzono użytkowników w błąd.

3.10. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez Serwis Bikehunter.pl wszelkich informacji zamieszczonych przez niego na Serwisie Bikehunter.pl.

 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. Warunkiem korzystanie z serwisu jest posiadanie urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon. tablet), oraz przy użyciu przeglądarki internetowej z włączoną opcją cookies i obsługą Java Script.

4.2. Organizator gwarantuje poprawne działanie serwisu w przeglądarkach Internet Explorer w wersji 9 i wyższych, Chrome w wersji 48 i wyższych, Mozilla Firefox – w wersji 38.x i wyższych oraz Safari – w wersji 8.x i wyższych.

 

5. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

5.1. Zawarcie umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie Biekhunter.pl przez Usługobiorcę (np. przeglądanie informacji i materiałów zamieszczonej w Serwisie).

5.2. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu.

5.3. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne oraz jest możliwa poprzez wypełnienie i przesłanie Administrator formularza rejestracyjnego https://bikehunter.pl/rejestracja

5.4. Rejestracja jest możliwa wyłącznie przez podanie prawdziwych danych. W przypadku podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych, Administrator ma prawo odmówić rejestracji. Jeżeli Administrator stwierdzi iż otrzymane dane są fałszywe, po fakcie rejestracji ma prawo do zablokowania konta oraz wyrejestrowania użytkownika.

5.5. Użytkownik ma obowiązek powiadamiania Administratora o zmianie swoich danych, które uległy zmianie po rejestracji.

5.6. Wypełnienie oraz przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu Bikehunter.pl oraz otrzymywanie materiałów reklamowych od Serwisu.

5.7. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu Bikehunter.pl, a w przypadku użytkowników posiadających konto w momencie wyrejestrowania.

5.8. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu Bikehunter.pl:

a. na własne żądanie przesłanie droga elektroniczną

b. bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa, a także w razie zawieszenia, przebudowy lub likwidacji Serwisu Bikehunter.pl.

5.9. W przypadku odmowy lub blokady i wyrejestrowania Użytkownika, zostanie on poinformowany o tym fakcie przez Administratora drogą elektroniczną.

5.10. Zabronione jest korzystanie z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.

 

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Serwis Bikehunter.pl.

6.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204)

6.3. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie Bikehunter.pl jest Organizator.

6.4. Serwis Bikehunter.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu Bikehunter.pl.

6.5. Dane Osobowe są dobrowolnie podane przez użytkownika oraz są przetwarzane na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika a także w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

6.6. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis Bikehunter.pl bez przekazywania informacji o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.

6.7. Serwis Bikehunter.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6.8. Przy rejestracji konta w Serwisie Bikehunter.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych tj. e-mail, imię i nazwisko

6.9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników realizowane jest w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu Bikehunter.pl, a w szczególności świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania Serwisu Bikehunter.pl.

6.10. Dane przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane tylko przez Administratora Serwisu Bikehunter.pl, oraz nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

6.11. Organizator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Kontrahentów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

6.12. Użytkownikowi przysługuje prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Organizatorem;

b. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Organizatora;

c. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Organizatora.

d. po zakończeniu korzystania z Serwisu Bikehunter.pl przez Użytkownika, Organizator nie będzie przetwarzać danych osobowych tej osoby, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.

6.13. W celu skorzystania z usługi newslettera, użytkownicy wypełniają formularz subskrypcji newslettera, który znajduję się stronie Serwisu Bikehunter.pl. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymania newsletteru poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

6.14. W Serwisie Bikehunter.pl znajdują się linki do Sklepów, które działają niezależnie od Serwisu Bikehunter.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis Bikehunter.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

6.15. Dane dotyczące numerów IP, zbieranych w trakcie połączeń internetowych wykorzystywane są jedynie do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

6.16. Wszystkie pytania dotyczące polityki prywatności oraz zasad przetwarzania danych należy kierować do administratora Serwisu Bikehunter.pl drogą e-mailową na adres kontakt@bikehunter.pl. Administrator odpowiada otrzymany email w możliwie najszybszym terminie.

 

7. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

7.1. Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.

7.2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

7.3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

7.4. Przez korzystanie z Serwisu Bikehunter.pl, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji „Akceptuję” po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

7.5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu Biekhunter.pl.

7.6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron Serwisu Biekhunter.pl do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

d. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu Biekhunter.pl, w szczególności wymagających logowania.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Użytkownikowi Serwisu Bikehunter.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości usług świadczonych w ramach Serwisu Biekhunter.pl.

8.2. Reklamacje można składać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: BH Kornel Koźlicki, Aleja Majowa 16/43, 44-100 Gliwice, lub drogą elektroniczną na adres reklamacje@bikehunter.pl

8.3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis Bikehunter.pl.

8.5. Serwis Bikehunter.pl wskazuje, że reklamacje dotyczące towarów nabytych od sklepów oraz nienależytego wykonania zobowiązania należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Organizator udostępnieni w Serwisie Bikehunter.pl jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkowników zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu Bikehunter.pl Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie Bikehunter.pl. o dokonanej zmianie w Serwisie Bikehunter.pl. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Organizatora o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do Dostarczania Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw tj. ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2017